اسلاید شو

سامان سلیمانی ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - معیارهای مهم در انتخاب نام یک برند تاثیر گذار کدامند ؟