اسلاید شو

سامان سلیمانی ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - اشتباهاتی که مشتری را فراری می دهد !