١مهربان و متمدن باشید.

٢با همه كس با احترام و مودبانه رفتار كنید. اگر با دیگران با احترام رفتار كنید، آنها هم با شما با احترام متقابل رفتار خواهند كرد.

٣یادتان باشد كه آن شركت خاص نیاز به استخدام كسى دارد و امیدوار است كه شما همان كسى باشید كه به دنبالش مى گردد.

٤وقتى جایى براى مصاحبه مى روید منتظر بمانید كه از شما بخواهند كه بنشینید.

٥هنگام ورود به اتاق مصاحبه لبخند بزنید و با مصاحبه كننده تماس چشمى برقرار كنید.

٦سر وقت در مكان مصاحبه حاضر شوید.

٧مرتب لباس بپوشید، از نظرات خودتان كه مائل به ابرازشان هستید فهرستى تهیه كنید و طرز پاسخ دهى صحیح را یاد بگیرید. اینها جز دارایى شما محسوب مى شود.

٨پیش از شركت در مصاحبه همه چیز را درباره آن موسسه بفهمید: كار آن موسسه چیست؟ اندازه و وسعت آن چقدر است؟ و ...

٩همواره بهتر است در مصاحبه ها محافظه كارانه لباس بپوشید.

١٠- در طول مصاحبه وول نخورید و به أشیاى روى میز دست نزنید