اسلاید شو

سامان سلیمانی ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - اشتباهاتی که سبب شکست در فروش می شود کدامند ؟