اسلاید شو

سامان سلیمانی ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - نحوه مدیریت تیم های کاری شکست خورده