اسلاید شو

سامان سلیمانی ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - آشنایی با اشتباهات متداول در راه اندازی کسب و کار و راه های اجتناب ازآنها