اسلاید شو

سامان سلیمانی ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی - مطالب ابر علل شکست برنامه بازاریابی